Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

dreamsandlove
3969 d509
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
5249 6509
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
5251 d253
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
5261 c1fa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
dreamsandlove
5268 204f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
5270 b466
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
5290 c03f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
5301 c586
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
5316 25e8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 26 2015

dreamsandlove
5588 0a15
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
1618 0588
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
dreamsandlove
9579 d931
Reposted fromtwarze twarze viawishyouwerehere wishyouwerehere
dreamsandlove
dreamsandlove
dreamsandlove
2154 d864
Reposted fromClary Clary viawishyouwerehere wishyouwerehere
dreamsandlove
7528 4f34
Reposted fromktosiowa ktosiowa viawishyouwerehere wishyouwerehere
dreamsandlove
Mężczyzna nudzi się kiedy ma przewagę. Kiedy ma kobietę na każde wezwanie. Kiedy ona przestaje być dla niego wyzwaniem. Kiedy on mówi skacz, a ona pyta jak wysoko. Kiedy chce spędzić z nim każdą wolną chwilę.
— pokolenieikea
dreamsandlove
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialonesome lonesome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl