Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

dreamsandlove
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialonesome lonesome
dreamsandlove
8891 4b49
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
8902 d66b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
8904 46cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
8962 9144
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
6822 f4a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
8906 d958
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
2133 70fc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
2182 323f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
2197 3e29
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
2207 179a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
2212 626e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
2214 d5e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
2236 385d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
2295 8d83
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
2297 bcd3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
2307 bc53
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamsandlove
3691 b90b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 15 2015

dreamsandlove
To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie .. idiotko
— Pokolenie Ikea
Reposted fromdys dys viakieruneknatarcia kieruneknatarcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl